Home Ofis olarak kiralanan yerin kira ödemelerinde stopaj yalnızca işyerine isabet eden %50 üzerinden mi yapılır?

06.03.2013

muhasebe

Soru

59

Cevap

1

Onaylı Cevap

0

Gösterim

4394

2 Cevap

karakocerdal 06.03.2013

Hayır Kiranın tamamı üzerinden %20 stopaj ödenir ve tamamı üzerinden Gider yazılır...

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Uzman
Onaylı
karakis 12.03.2013

Evinin işyeri olarak kullanılmasında stopaj yapılıp yapılmayacağı hk. (03.2004) T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/ KONU : ???? İLGİ : ..... tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ??.. Vergi Dairesi Başkanlığı'nın ?????.. vergi numarasında serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellefi olduğunuzu, işyeri adresi olarak kira ile oturduğunuz ikametgahınızı gösterdiğinizi belirterek, ikametgahınıza ödediğiniz kiradan dolayı stopaj yapılıp yapılmayacağı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 65'inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır?" hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 68'inci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde ise; Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgahlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma veya aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.) serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, aynı maddenin 5/a bendi uyarınca anılan Kanunun 70'inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden gelir vergisi tevkif edecekleri hükme bağlanmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere; gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 5/a bendine göre aynı Kanunun 70'inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden tevkifat yapacaklardır.

Diğer taraftan konu ile ilgili olarak 31.1.1981 tarih ve 17237 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 128 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkullerin vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edildiği açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla, mesken olarak kullanmış olduğunuz evde aynı zamanda serbest meslek faaliyetinizi de sürdürmeniz nedeniyle, söz konusu gayrimenkulün işyeri olarak kabul edilip ödediğiniz kira bedelinin tamamı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Cevap vermek için üye olun

Üye Ol

Üye iseniz giriş yapın

Üye Girişi